Legale vermeldingen

Deze site is het exclusieve eigendom van NL Europe, een naamloze vennootschap naar Luxemburgs recht ingeschreven in het Luxemburgse handels- en vennootschapsregister onder nummer B 107091 met een kapitaal van € 31.000 en met maatschappelijke zetel te 17, rue de la Libération – L – 3510 DUDELANGE – LUXEMBURG.

De gebruiker erkent deze gebruiksvoorwaarden van de website te hebben gelezen en verbindt zich ertoe deze te respecteren.

Inhoud van de site

De informatie op de website wordt uitsluitend ter informatie gegeven en kan niet als volledig worden beschouwd. Bijgevolg kan NL Europe de juistheid van de informatie op deze site niet garanderen, die het onderwerp zou moeten zijn van aanvullende controles of onderzoek. NL Europe verbindt zich er echter toe alles in het werk te stellen om gebruikers geverifieerde en up-to-date informatie te verstrekken, maar kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor fouten, gebrekkige beschikbaarheid van informatie en/of de aanwezigheid van een virus op de website.

Voorwaarden voor toegang tot de site

De site is 7 dagen per week en 24 uur per dag toegankelijk, behalve in geval van overmacht, IT-problemen, technische problemen of zelfs in verband met de structuur van telecommunicatienetwerken, en kan worden opgeschort wegens onderhoud en actualisering. NL Europe kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige directe of indirecte schade, materieel of immaterieel, die de gebruiker kan lijden wanneer hij verbinding maakt met deze website, inclusief de wijziging van bestanden en gegevens die zijn opgeslagen op zijn computer of enig medium dat erop is aangesloten of ingevoegd. De operator streeft er echter naar om de kwaliteit en beschikbaarheid van het netwerk te behouden.

Persoonlijke gegevens

Als onderdeel van het gebruik van de website, kan van de gebruiker worden verlangd dat hij persoonsgegevens doorgeeft die mogelijk het onderwerp zijn van geautomatiseerde verwerking, voor administratieve en commerciële beheerdoeleinden voor NL Europe, evenals haar dochterondernemingen en partners. NL Europe verbindt zich ertoe de wettelijke bepalingen met betrekking tot de bescherming van personen na te leven bij het verwerken van gegevens. In overeenstemming met de geldende wettelijke bepalingen heeft de gebruiker het recht om zijn gegevens te wijzigen en te corrigeren door te schrijven naar het volgende adres: NL Europe – 17, rue de la Libération – L-3510 DUDELANGE – LUXEMBURG.

Indien de gebruiker niet wil dat zijn gegevens doorgegeven worden aan dochterondernemingen en/of zakenpartners van NL Europe, kan hij zich daartegen verzetten door een brief te sturen naar het volgende adres: NL Europe – 17, rue de la Libération – L -3510 DUDELANGE – LUXEMBURG.

Door zijn contactgegevens op de website achter te laten, machtigt de gebruiker NL Europe, evenals haar dochterondernemingen en zakenpartners om hem brieven en e-mails te sturen. Indien de gebruiker wenst dat deze communicatie stopt, moet hij een schriftelijk verzoek indienen door contact op te nemen met NL Europe – 17, rue de la Libération – L-3510 DUDELANGE – LUXEMBURG.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle elementen van de website (structuur, teksten, afbeeldingen, enz.), evenals alle andere daarin opgenomen gegevens, zijn het exclusieve eigendom van NL Europe en worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten, in het bijzonder auteursrechten en beeldrechten. Elke reproductie, geheel of gedeeltelijk, overdracht, wijziging van de elementen en gegevens van deze website is verboden zonder de uitdrukkelijke toestemming van NL Europe. De merken en logo’s van NL Europe, evenals van haar commerciële partners, zijn geregistreerde en beschermde handelsmerken.

Elke reproductie, geheel of gedeeltelijk, van merken en logo’s is verboden zonder de uitdrukkelijke toestemming van NL Europe. De gebruiker is bevoegd de hem ter beschikking gestelde documenten en informatie in te zien, te downloaden en af te drukken op voorwaarde dat de documenten uitsluitend voor persoonlijk gebruik worden gebruikt. De hierboven verleende rechten vormen een toestemming voor het gebruik, maar in geen geval een overdracht van rechten met betrekking tot de website.

Het aanmaken van hypertext links naar de site www.beautysane.com dient vooraf door NL Europe te worden geautoriseerd. Deze site bevat hyperlinks. NL Europe heeft echter geen controle over de inhoud van de sites waarnaar wordt doorgelinkt. Het kan ook niet verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud die wordt gepresenteerd op andere websites of uit externe databases waarover NL Europe geen controle heeft, zowel wat betreft hun wettigheid als de nauwkeurigheid van hun informatie. Het kan ook niet verantwoordelijk worden gehouden voor directe of indirecte schade, materieel of immaterieel, die kan voortvloeien uit hun raadpleging of gebruik. NL Europe dankt u voor het informeren van eventuele verzoeken, weglatingen, fouten of correcties per e-mail naar het volgende adres: [email protected]

Veilige betaling

Veilige betaling

Visa, Mastercard, Maestro

Abonnementsservice

Abonnementsservice

Uw 100% flexibele abonnement

Levering binnen 48 tot 72 uur

Levering binnen 48 tot 72 uur

Overal in Frankrijk en in Europa

Betaling in 3x / 4x

Betaling in 3x / 4x

vanaf €300 aankoop