Algemene Verkoopvoorwaarden

Deze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn, zonder beperking of voorbehoud, van toepassing op alle verkopen van Beautysane-producten, uitsluitend gesloten door de consument op de website www.beautysane.com. Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing met uitsluiting van alle andere voorwaarden, en in het bijzonder die welke van toepassing zijn op verkoop via andere distributiekanalen.

Ze kunnen door de klant worden afgedrukt en bewaard.

Bijgevolg impliceert het feit dat de klant een product bestelt dat te koop wordt aangeboden op de website www.beautysane.com de volledige en complete aanvaarding van deze algemene verkoopvoorwaarden, waarvan de klant erkent kennis te hebben genomen voorafgaand aan zijn of haar bestelling.

In overeenstemming met artikel L.111-1 van de Consumentenwet deelt Beautysané de volgende informatie mee aan de klant:

Producten

De klant is zich bewust van de essentiële kenmerken van de producten die hij wenst te bestellen.

De producten die op deze website te koop worden aangeboden op het adres www.beautysane.com vormen het aanbod van Beautysane. Beautysané behoudt zich het recht voor om op elk moment haar aanbod te wijzigen en de lijst en het assortiment te wijzigen.

De foto’s van de producten die op onze site worden gepresenteerd, zijn niet contractueel. Beautysané zorgt er echter voor dat de foto’s en tekeningen het product getrouw weergeven en geen onduidelijkheden bevatten over met name de begrippen afmeting, gewicht, kwaliteit.

De lijsten met ingrediënten die worden gebruikt bij de samenstelling van de merkproducten van Beautysané worden regelmatig bijgewerkt. Alvorens een merkproduct van Beautysané te gebruiken, wordt de klant uitgenodigd om de lijst met ingrediënten op de verpakking te lezen om er zeker van te zijn dat de ingrediënten geschikt zijn voor persoonlijk gebruik.

De producten zijn bedoeld voor mensen in goede gezondheid: bij twijfel wordt de klant uitgenodigd om zijn/haar behandelend arts te raadplegen.

Verkoper

De verkoop van producten op deze site www.beautysane.com wordt uitgevoerd door de vennootschap NL International France, een vereenvoudigde naamloze vennootschap met een kapitaal van 150.000 euro waarvan het hoofdkantoor is gevestigd te 13 rue de Champagne in Metz (Frankrijk), geregistreerd bij Metz Handels- en Bedrijvenregister onder nummer 450 246 152 00034 (hierna “NL International France”), bereikbaar:

– per e-mail: [email protected]

– telefonisch: 03 69 67 29 00, maandag tot vrijdag van 8u30 tot 12u en van 14u tot 17u30

Klant

Beautysané biedt de verkoop van haar producten op de website www.beautysane.com aan aan consumenten die handelingsbekwaam zijn om een bestelling te plaatsen (hierna “de klant”). Beautysané kan niet worden verplicht om de handelingsbekwaamheid van elke klant te verifiëren.

Prijzen

De verkoopprijs van de producten aangegeven in euro is de prijs die van kracht is op het moment van het plaatsen van de bestelling. Deze prijzen zijn exclusief voorbereidings- en leveringskosten, gefactureerd bovenop de prijs van de gekochte producten, volgens de hieronder gedefinieerde voorwaarden en zoals aangegeven aan de klant op het moment van validatie van de bestelling. De prijzen zijn inclusief de op de dag van de bestelling geldende btw. Voor leveringen aan de overzeese departementen (Martinique, Guadeloupe, Guyana, Réunion) zijn de vermelde prijzen exclusief lokale belastingen, douanerechten en btw die aan de klant kunnen worden gevraagd op het moment van levering van de bestelling.

De aanbiedingen van Beautysané zijn geldig zolang ze op de site worden aangekondigd en binnen de grenzen van de beschikbare voorraden. Informatie over de beschikbaarheid van het product wordt verstrekt op het moment van bestellen, indien van toepassing.

Beautysané behoudt zich het recht voor om haar prijzen op elk moment te wijzigen, maar de bestelde producten worden gefactureerd tegen de prijs die van kracht is op het moment van de bestelling.

Betaling


De bestelling wordt alleen met creditcard betaald. De klant heeft de mogelijkheid om de details van zijn/haar conceptbestelling te controleren en eventuele fouten te corrigeren vóór de validatie van zijn/haar bestelling. Vanaf het moment dat de klant zijn/haar bestelling bevestigt door op het pictogram “Doorgaan naar betaling” te klikken, wordt hij/zij geacht bewust de inhoud en voorwaarden van de bestelling te hebben aanvaard en in het bijzonder deze algemene verkoopvoorwaarden, de prijzen, volumes, kenmerken, hoeveelheden en levertijden van de door de klant te koop aangeboden en bestelde producten. De verkoop is definitief op het moment van bevestiging van de bestelling door de klant, onverminderd de uitoefening door de klant van zijn/haar herroepingsrecht (waarvan de voorwaarden hieronder worden beschreven). Deze bestelling wordt door Beautysané bevestigd door een e-mail te sturen naar de klant met alle eerder aangeleverde informatie. Een tweede e-mail wordt naar de klant gestuurd wanneer zijn/haar bestelling wordt verzonden. Beautysané raadt de klant aan deze twee e-mails te bewaren. De klant wordt ervan op de hoogte gebracht dat de twee e-mails zullen worden verzonden naar het e-mailadres dat de klant heeft opgegeven bij zijn/haar identificatie, voorafgaand aan het plaatsen van de bestelling. Ook in het geval van een fout bij het invoeren van het betreffende e-mailadres, of het niet ontvangen van de e-mail met de bestelbevestiging, kan Beautysané niet aansprakelijk worden gesteld.

Betaling met creditcard (beveiligde betaling)

Beautysané accepteert betalingen met creditcard, Visa, Mastercard.

Veiligheid

Bij het betalen wordt de klant automatisch doorgestuurd naar de banksite van Société Générale om de betaling uit te voeren. Beautysané beschikt over geen enkele vertrouwelijke informatie op de bankkaart. Indien de klant de bankgegevens met betrekking tot zijn/haar transactie wenst te behouden, is het aan hem/haar om het betalingsbewijs op te slaan en af te drukken.

Beautysané behoudt zich het recht voor om elke bestelling en/of levering op te schorten of te annuleren in geval van niet-betaling door de klant, een betalingsincident en/of fraude in het gebruik van de site of de door de klant gekozen betaalwijze.


Controle van de transactie 

Als onderdeel van de bestelcontroledienst kan Beautysané worden verplicht om op welke manier dan ook contact op te nemen met de klant om een transactie te valideren en kan Beautysane, indien nodig, om elk bewijsmateriaal vragen dat nuttig wordt geacht (met betrekking tot de identiteit en/of het adres en/of het gebruikte betaalmiddel). De klant moet de vereiste bewijsstukken binnen vijftien werkdagen na ontvangst van het verzoek van Beautysané overleggen. De klant wordt ervan op de hoogte gebracht dat de vertraging, het ontbreken van of de weigering om de gevraagde bewijsstukken te bezorgen, zal resulteren in de annulering van de bestelling door Beautysane. Na ontvangst van de bewijsstukken en in geval van bevestiging van de bestelling door Beautysane, zal de vertraging bij het verzenden van de door de klant gevraagde documenten de levering van de bestelling dienovereenkomstig vertragen.

Levering

Plaats van aflevering

Beautysané levert productpakketten aan het vasteland van Frankrijk, Corsica, Martinique, Guadeloupe, Guyana en Réunion.


De producten worden verzonden naar het afleveradres dat de klant tijdens het bestelproces heeft aangegeven. Elke bestelling die aan de verkoper wordt geretourneerd vanwege een onjuist of onvolledig afleveradres, wordt opnieuw verzonden op kosten van de klant.

De deelname aan bezorgkosten is inclusief alle belastingen (TTC).

Moment van bezorging

Een geschatte levertijd wordt aangegeven bij het plaatsen van de bestelling. Beautysané verbindt zich ertoe alles in het werk te stellen om de bestelde producten binnen de aangegeven termijnen te leveren. Deze termijnen worden louter ter informatie meegedeeld en elke overschrijding mag geen aanleiding geven tot schade en rentes, inhouding of annulering van de bestelling door de klant. Ter informatie, en zonder dat Beautysané aan deze deadline gebonden is, wordt de gemiddelde levertijd vanaf ontvangst van de verzendbevestiging per e-mail geschat op 2 tot 3 werkdagen op het vasteland van Frankrijk (houd rekening met 2 extra dagen voor Corsica, Martinique, Guadeloupe, Guyana, Réunion). Deze deadlines zijn van toepassing op elke bestelling die vóór 12.00 uur wordt geplaatst. De maximale levertijd is 30 werkdagen vanaf de bevestiging van de bestelling.

De klant is verplicht bij ontvangst de inhoud van zijn/haar bestelling te controleren. In geval van schade is het aan hem/haar om aanmerkingen te maken op de leveringsbon en deze binnen 14 dagen na levering naar Beautysané te sturen, of zelfs het pakket te weigeren als het waarschijnlijk is geopend of als het tekenen van bederf vertoont en Beautysané binnen 14 dagen na levering op de hoogte te stellen.

Deze controle wordt geacht te zijn uitgevoerd zodra de klant, of een door hem/haar gemachtigde persoon, de bestelbon heeft ondertekend.

Leveringsvoorwaarden

De ontvanger kan zijn/haar pakket traceren aan de hand van het pakketnummer dat hij per e-mail of, bij gebrek daaraan, via de Klantenservice ontvangt. Het pakket wordt rechtstreeks in de brievenbus op het afleveradres afgeleverd. In het geval dat de brievenbus niet groot genoeg is, wordt het pakket afgeleverd ofwel bij de ontvanger van de bestelling, of bij gebreke daarvan en op initiatief van de vervoerder bij een andere persoon aanwezig op het adres die aanvaardt de levering in ontvangst te nemen (buurvrouw, bewaker of conciërge). In dat geval worden de contactgegevens van deze laatste vermeld op een bericht dat in de brievenbus op het aangegeven adres wordt afgeleverd. Wanneer het pakket niet volgens de bovenstaande modaliteiten kon worden afgeleverd, laat de vervoerder een bericht van gemiste bezorging achter in de brievenbus van de ontvanger met de contactgegevens van de vervoerder om een leveringsafspraak te maken.

Elke bestelling die is bevestigd en naar de vervoerder is verzonden, kan niet worden geannuleerd. Na ontvangst door de klant kan het pakket teruggestuurd worden naar het magazijn met het herroepingsformulier. De retourkosten zijn voor rekening van de klant. Na ontvangst van het pakket wordt de bestelling geannuleerd en krijgt de klant zijn/haar producten binnen 14 werkdagen terugbetaald. Het maximale vergoedingsbedrag voor de initiële leveringskosten is dat van de standaardlevering

Niet-tijdige levering

In geval van niet-tijdige levering (levering langer dan 30 dagen), kan de klant Beautysané opdracht geven om binnen een redelijke extra termijn te leveren. Indien Beautysané niet binnen deze termijn heeft geleverd, heeft de klant de mogelijkheid zijn/haar bestelling te annuleren, tenzij Beautysané inmiddels heeft geleverd of indien deze vertraging in de levering het gevolg is van een geval van overmacht zoals hieronder gedefinieerd.

Het annuleren van de bestelling kan via:

  • E-mail op het volgende adres: [email protected]
  • Telefoon op 03 69 67 29 00 (prijs van een lokaal gesprek) van maandag tot vrijdag van 8u30 tot 12u en van 14u tot 17u30.
  • Aangetekende brief met ontvangstbewijs naar het volgende adres:

NL INTERNATIONAL FRANCE  
service clients Beautysane
13 rue de Champagne – BP 75211
57076 METZ Cedex 03

Wanneer de bestelling wordt geannuleerd, zal Beautysané de klant het totale betaalde bedrag terugbetalen, uiterlijk binnen veertien dagen na de datum waarop het contract werd beëindigd. In geval van vertraging wordt het door de klant betaalde bedrag automatisch verhoogd met 10% als de terugbetaling uiterlijk dertig dagen na deze termijn plaatsvindt, met 20% tot zestig dagen en daarna met 50%.

Eigendomsvoorbehoud

Beautysané behoudt het eigendom van de geleverde producten tot volledige betaling van de prijs.

Verantwoordelijkheid

Beautysané zet zich in voor de goede uitvoering van de verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst. Beautysané kan echter geheel of gedeeltelijk van haar aansprakelijkheid worden ontheven door het bewijs te leveren dat de niet-uitvoering of slechte uitvoering van het contract te wijten is aan ofwel de klant, ofwel aan het onvoorziene en onoverkomelijke feit van een derde partij bij het contract, of aan een geval van overmacht (bv. stakingen, ongevallen, oproer, brand, enz. die onvoorziene en onweerhoudbare gebeurtenissen vormen). Beautysané kan evenmin de verantwoordelijkheid nemen in geval van ongemak of schade als gevolg van het gebruik van het internetnetwerk.

OVERDRACHT VAN RISICO’S

Op het moment dat de klant of een door hem/haar aangewezen derde, en iemand anders dan de door de professional voorgestelde vervoerder, deze goederen fysiek in bezit neemt, wordt elk risico van verlies of beschadiging van de goederen overgebracht.

SKLANTENSERVICE EN VERWERKING VAN CLAIMS

Voor elke vraag of klacht met betrekking tot de uitvoering van het contract kan de klant als volgt contact opnemen met de Klantenservice:

  • Per e-mail: [email protected]
  • Telefonisch: 03 69 67 29 00 (prijs van een lokaal gesprek) van maandag tot vrijdag van 8u30 tot 12u en van 14u tot 17u30.
  • Per post:

NL INTERNATIONAL FRANCE
service clients Beautysane
13 rue de Champagne – BP 75211
57076 METZ Cedex 03

Productbeschikbaarheid

We doen ons best om de beschikbaarheid van producten te garanderen. De productaanbiedingen zijn geldig zolang ze op de site worden aangekondigd en binnen de grenzen van de beschikbare voorraden vallen. Informatie over de beschikbaarheid van het product wordt aan de klant verstrekt op het moment van bestellen. Indien een product in de bestelling niet beschikbaar is op het moment van voorbereiding, stuurt Beautysané automatisch een e-mail naar de klant. De klant kan dan:

– het niet-beschikbare product vervangen door een product van hetzelfde bedrag (behalve in het geval van een gratis product);
– de rest van de bestelling ontvangen zonder dat het niet-beschikbare product, het bedrag wordt dan van het totaal van de bestelling afgetrokken en niet aan de klant gefactureerd (behalve in het geval van een gratis product)
– de gehele bestelling annuleren.
 

GaraWettelijke productgaranties

Beautysané respecteert al haar wettelijke garantieverplichtingen zoals de wettelijke garantie van overeenstemming voorzien in de artikelen L211-4 en volgende van het Consumentenwetboek en de garantie voor verborgen gebreken voorzien in de artikelen 1641 en volgende van het Burgerlijk Wetboek. In geval van gebrek aan overeenstemming (goed dat niet geschikt is voor het gebruik dat gewoonlijk van een soortgelijk goed wordt verwacht, dat niet overeenkomt met de beschrijving die door de verkoper is gegeven of dat niet de kwaliteiten heeft die door de verkoper zijn aangekondigd of met u zijn overeengekomen) of verborgen gebreken (verborgen gebreken aan het verkochte goed die het ongeschikt maken voor het gebruik waarvoor het bestemd is, of die dit gebruik zo sterk verminderen dat de koper het niet zou hebben gekocht, of slechts een lagere prijs zou hebben gegeven, als hij ze had gekend) van het product en met inachtneming van de wettelijk gestelde voorwaarden, dient u uw klacht eerst per post naar Beautysané te sturen op het volgende adres:

NL INTERNATIONAL FRANCE
service clients Beautysane
13 rue de Champagne – BP 75211
57076 METZ Cedex 03

of per e-mail: [email protected]


Bij gebrek aan overeenstemming vervangt Beautysané het product door hetzelfde product of een gelijkwaardig product. De vervanging vindt plaats binnen een termijn van maximaal één maand na ontvangst van het product.

Beautysané herinnert haar klanten eraan dat producten uit de buurt van hitte en vochtigheid moeten worden bewaard en dat er een houdbaarheidsdatum is. Producten die niet onder voornoemde voorwaarden worden bewaard, zijn daarom uitgesloten van garantie.

Retourneren en omruilen

 
Voor een retour of omruiling nodigt Beautysané de klant uit om contact op te nemen met de Klantenservice, die de te volgen procedure zal aangeven en een retourbon zal verstrekken om in te vullen.

Retourneren onder het herroepingsrecht

De klant heeft het recht om dit contract binnen veertien kalenderdagen zonder opgave van redenen te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt veertien dagen na de dag waarop de klant, of een door de klant aangewezen derde anders dan de vervoerder, de producten fysiek in bezit heeft gekregen.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de klant via de post:

NL INTERNATIONAL FRANCE
service clients Beautysane
13 rue de Champagne – BP 75211
57076 METZ Cedex 03

of per e-mail: [email protected] 

zijn/haar beslissing om dit contract te herroepen, melden door middel van een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld per post of elektronische post). De klant kan het modelformulier voor herroeping gebruiken door HIER te klikken, maar dit is niet verplicht. Om de herroepingstermijn te respecteren, volstaat het dat de klant zijn/haar mededeling met betrekking tot de uitoefening van het herroepingsrecht verzendt vóór het verstrijken van de herroepingstermijn.


In geval van herroeping door de klant van dit contract, vergoedt Beautysané alle van de klant ontvangen betalingen, inclusief leveringskosten (exclusief extra kosten die voortvloeien uit het feit dat de klant, indien van toepassing, een andere leveringsmethode heeft gekozen dan de goedkopere standaard leveringsmethode aangeboden door Beautysané zonder onnodige vertraging en in ieder geval niet later dan veertien kalenderdagen vanaf de dag waarop Beautysané op de hoogte is gesteld van de beslissing om dit contract te herroepen.

Beautysané zal tot terugbetaling overgaan met hetzelfde betaalmiddel dat de klant heeft gebruikt voor de oorspronkelijke transactie, tenzij de klant uitdrukkelijk een ander middel heeft afgesproken; deze terugbetaling brengt in ieder geval geen kosten met zich mee voor de klant. Beautysané mag de terugbetaling uitstellen totdat Beautysané de producten heeft ontvangen of totdat de klant een bewijs van verzending van de producten heeft, waarbij de gekozen datum die van de eerste van deze feiten is.


De klant moet de volledige bestelling retourneren naar het volgende adres:

NL INTERNATIONAL FRANCE
service clients Beautysane
13 rue de Champagne – BP 75211
57076 METZ Cedex 03

zonder onnodige vertraging en in ieder geval niet later dan veertien kalenderdagen nadat de klant zijn/haar beslissing om dit contract te herroepen, heeft meegedeeld. Deze termijn wordt geacht te zijn nageleefd indien de klant de producten terugstuurt vóór het verstrijken van de termijn van veertien dagen. De klant zal de directe kosten van het terugzenden van de producten moeten dragen.


De verantwoordelijkheid van de klant kan enkel worden betrokken in het geval van waardevermindering van producten die voortkomen uit hanteringen anders dan nodig om de aard, de wezenlijke kenmerken en de goede werking van de producten vast te stellen. Alle producten dienen in de originele verpakking en staat aan Beautysané te worden geretourneerd. Beautysané beschikt over een termijn van vier (4) kalenderdagen na ontvangst van de retourzending van de bestelling om de staat van de producten te controleren. Voor voedingsproducten en om redenen van hygiëne en gezondheidsbescherming wordt de klant niettemin duidelijk geïnformeerd dat hij zijn/haar herroepingsrecht verliest voor alle producten waarvan hij de verzegeling na levering heeft verbroken. Voor voedingsproducten waarvan de verzegeling is verbroken, aangezien om redenen van hygiëne en gezondheidsbescherming het herroepingsrecht niet van toepassing is op deze producten, zal Beautysané: – in geen geval alle betalingen terugbetalen (inclusief de transportkosten van de klant); – de terugbetaling eisen van alle betalingen (inclusief de verzendkosten van de klant) als Beautysané alle van de klant ontvangen betalingen al heeft terugbetaald.

Elk product dat beschadigd is, of waarvan de originele verpakking beschadigd is, wordt niet terugbetaald of omgeruild.

Bij een probleem nodigt Beautysané de klant uit om rechtstreeks en uitsluitend contact op te nemen met de Klantenservice.

Retour volgens wettelijke garanties

Voor een retour of omruiling, nodigt Beautysané de klant uit om contact op te nemen met de Klantenservice die de te volgen procedure zal aangeven.

Omruiling

Omruiling betreft producten die in goede staat zijn geleverd of een fabricagefout vertonen. Producten moeten worden aangeboden in hun originele verpakking, ongebruikt, met cadeaus die in de bestelling worden verzonden, indien van toepassing. De omruiling heeft alleen betrekking op een bedrag dat groter is dan of gelijk is aan de oorspronkelijke aankoop (exclusief verzendkosten). Bij een hoger bedrag zal de klant het verschil moeten bijleggen.

In het geval van een afwijking met betrekking tot de inhoud van de bestelling, nodigt Beautysané de klant uit om rechtstreeks contact op te nemen met de Klantenservice op 03 69 67 29 00 (kosten van een lokaal gesprek). Elke terugzending van een product die niet voortvloeit uit de uitoefening van een garantie of het herroepingsrecht, met name in het geval van een defect aan het product, moet het voorwerp uitmaken van een formele overeenkomst tussen de klant en Beautysane. Dit zal, indien nodig, leiden tot het opmaken van een creditnota ten voordele van de klant. De retourkosten zijn voor rekening van de klant.lient.

Retourvoorwaarden (anders dan in het kader van de uitoefening van het herroepingsrecht)


De producten moeten in de originele verpakking, zonder te zijn gebruikt, worden teruggestuurd naar het onderstaande adres:
NL INTERNATIONAL FRANCE
service clients Beautysane
13 rue de Champagne – BP 75211
57076 METZ Cedex 03

Bij een probleem nodigt Beautysané de klant uit om te bellen naar 03 69 67 29 00 (prijs van een lokaal gesprek)

Bevoegdheid

Alle geschillen of rechtszaken die zouden ontstaan naar aanleiding van of ter gelegenheid van de tussen Beautysané en de cliënt gesloten overeenkomst kunnen worden opgelost door middel van bemiddeling/verzoening. De verkoop van producten op deze site is onderworpen aan de Franse wetgeving, ongeacht het land van verblijf van de klant of de plaats van de bestelling. Elk geschil met betrekking tot het bestaan, de interpretatie, de uitvoering of de beëindiging van een contract tussen de klant en Beautysané is onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de Franse rechtbanken.

Privacy, bescherming van persoonsgegevens en het recht van bezwaar tegen telefonische marketing

Beautysané verzamelt en verwerkt persoonlijke gegevens over de klant in geautomatiseerde vorm, als onderdeel van het bestellingsbeheer en andere doeleinden die worden beschreven in ons beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens. De klant heeft te allen tijde recht op toegang, rectificatie, verwijdering, beperking en overdraagbaarheid van zijn/haar informatie, evenals het recht van verzet en intrekking van zijn/haar toestemming, met name met betrekking tot de ontvangst van onze gepersonaliseerde aanbiedingen. U kunt contact met ons opnemen:

per e-mail op het volgende adres [email protected]

of per post naar het volgende adres:

NL INTERNATIONAL FRANCE
service clients Beautysane
13 rue de Champagne – BP 75211
57076 METZ Cedex 03

Voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens van klanten en hun rechten, nodigen wij u uit om ons Beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens te raadplegen. Onder dezelfde voorwaarden heeft de klant het recht om zijn/haar gratis registratie aan te vragen op de lijst van bezwaar tegen telefonische marketing om niet het voorwerp te zijn van commerciële prospectie per telefoon.

Om de prestaties van de site en het gebruik dat u ervan maakt te verbeteren, kunnen Beautysané en haar geautoriseerde serviceproviders gebruik maken van hulpmiddelen voor het meten van het publiek en navigatiemonitoring (zoals cookies, markeringen (“tags”), enz.).

Wijziging van deze algemene verkoopvoorwaarden

Beautysané behoudt zich het recht voor om op elk moment de inhoud of kenmerken van deze algemene verkoopsvoorwaarden te wijzigen. Elke bestelling geeft aanleiding tot de aanvaarding van de algemene verkoopvoorwaarden in hun huidige versie. Indien de algemene verkoopsvoorwaarden worden gewijzigd, zijn deze slechts van toepassing op bestellingen die na deze wijzigingen zijn afgesloten. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene verkoopvoorwaarden ongeldig worden verklaard of als zodanig worden verklaard in toepassing van een wet, een reglement of na een definitieve beslissing van een bevoegde rechtbank, zullen de andere bepalingen al hun kracht en reikwijdte behouden.

Intellectueel eigendom

De bedrijven van de NL groep zijn eigenaar van alle intellectuele en industriële eigendomsrechten met betrekking tot de website en het merk Beautysané of hebben de bijbehorende gebruiksrechten. Toegang tot deze website geeft u geen enkel recht op intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de site, die het exclusieve eigendom blijft van de bedrijven van de NL groep. De algemene structuur van de site, maar ook de elementen die toegankelijk zijn op de site, met name in de vorm van teksten, foto’s, al dan niet geanimeerde afbeeldingen, pictogrammen, kaarten, geluiden, video’s, software, database, gegevens en alle andere elementen waaruit de site is het exclusieve eigendom van de bedrijven van de groep. U mag onder geen enkele omstandigheid de hele site of een deel ervan reproduceren, weergeven, wijzigen, verzenden, publiceren, aanpassen, op welk medium dan ook, op welke manier dan ook, of exploiteren op welke manier dan ook, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de bedrijven van de NL groep. U wordt erop gewezen dat dit verbod in het bijzonder, maar niet uitsluitend, gericht is op praktijken zoals scrapping of het gebruik van robots met het doel om enig element van de site te extraheren of te reproduceren, inclusief de productaanbiedingen die daarin worden gepresenteerd, met name voor commerciële doeleinden. Het is niet toegestaan om een merk, een logo of enige andere informatie (waaronder afbeeldingen, teksten, lay-out of vorm) van de NL groep in te voegen in een kader of “framing”-technieken te gebruiken zonder de voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de NL groep. Het is niet toegestaan om metatags of enige andere “verborgen tekst” onder de naam of handelsmerken te gebruiken binnen de NL groep zonder de voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de NL groep. Het gebruik dat om welke reden dan ook niet eerder is toegestaan door de NL groep, van de hele of een deel van de site kan het onderwerp zijn van elke passende gerechtelijke stap, in het bijzonder een gerechtelijke stap wegens inbreuk. Het invoegen van hyperlinks naar enig deel van de site is verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de NL groep.

Veilige betaling

Veilige betaling

Visa, Mastercard, Maestro

Abonnementsservice

Abonnementsservice

Uw 100% flexibele abonnement

Levering binnen 48 tot 72 uur

Levering binnen 48 tot 72 uur

Overal in Frankrijk en in Europa

Betaling in 3x / 4x

Betaling in 3x / 4x

vanaf €300 aankoop